De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
druk verkeer aan de schoolpoort in Leopoldsburg

Mobiliteitsanalyse – Zuidelijke Omleidingsweg Leopoldsburg

In het kader van het PRUP "Kleinstedelijk gebied Leopoldsburg" werd een onderzoek van de mobiliteitseffecten uitgevoerd. Hieruit bleek dat door bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen de verkeersproblemen van doorstroming, leefbaarheid en veiligheid nog zullen toenemen. Een ruimer onderzoek naar een structurele oplossing is noodzakelijk.

Mobiliteitsanalyse

Strategisch Actieplan Limburg in Kwadraat (SALK) voorziet 34.684,07 euro om deze studie te kunnen uitvoeren. Studiebureau ARCADIS BELGIUM voert momenteel een mobiliteitsanalyse uit voor Leopoldsburg in functie van een zuidelijke omleidingsweg. Het doel van deze mobiliteitsanalyse is niet alleen het onderzoeken van de huidige en de te verwachten verkeersproblemen maar ook het uitwerken van mogelijke oplossingen. Er wordt onder andere onderzocht of en op welke manier een omleidingsweg de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van het centrum van Leopoldsburg en Heppen zou kunnen verbeteren. De studie zal tegen einde 2015 afgerond zijn. In de komende maanden zal er via de provinciale website op regelmatige basis gecommuniceerd worden over de stand van zaken.

Eerste fase

In een eerste fase worden uitgebreide verkeersmetingen uitgevoerd om de huidige problematiek duidelijk in kaart te brengen. Door op een 10-tal locaties het verkeer op diverse manieren te registreren, krijgt men een beeld van de intensiteit, de herkomst en de bestemming van het verkeer, de gevolgde routes (incl. sluiproutes), de reistijden, de voertuigclassificatie enz.

  • Zo wordt door het inzetten van ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning) op de belangrijkste verkeerswegen van Leopoldsburg een herkomst-bestemmingsonderzoek gevoerd. Dit maakt het mogelijk om het aandeel doorgaand verkeer te bepalen.
  • Daarnaast registreert men met behulp van telslangen op 7 locaties het aantal voertuigen, het type voertuigen, snelheden en tijdsafstanden tussen de voertuigen geregistreerd. Deze tellingen laten toe om een extrapolatie van de resultaten van het herkomst-bestemmingsonderzoek te maken op weekbasis.

Tweede fase

In een tweede fase, die deels gelijk loopt met de verkeersmetingen, wordt een uitgebreid verkeersleefbaarheidsonderzoek gevoerd.  Hierbij wordt duidelijk geobjectiveerd hoe groot de problemen betreffende leefbaarheid en veiligheid zijn en wat de aard ervan is. Elementen als geluidshinder, oversteekbaarheid, snelheid, verkeersonveiligheid maar ook de verhouding verkeersruimte, verblijfsruimte, voetpadbreedte, groenvoorziening worden hiertoe onderzocht en beoordeeld. Om een inschatting te maken van de verkeersleefbaarheid werd er op 3 locaties een black-box gehangen. Ook hiermee registreert men het aantal voertuigen, het type voertuigen en de snelheden.

Derde fase

Vertrekkende vanuit de resultaten van alle onderzoeken wordt in een volgende fase een probleemanalyse gemaakt. Hierbij worden doelstellingen geformuleerd en worden mogelijke oplossingen/alternatieven vastgelegd. Er wordt gezocht naar redelijke alternatieven die o.a. de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in Leopoldsburg centrum en de kern van Heppen moeten verhogen, het doorgaand verkeer doorheen het Leopoldsburg centrum en de kern van Heppen beperken, de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg optimaliseren en de barrièrewerking van de spoorlijn opheffen of tenminste verkleinen. Dit kan gaan van een herinrichting van de huidige wegenis tot het aanleggen van een zuidelijke omleidingsweg. 

Het gevoerde onderzoek moet een gefundeerde basis bieden en het kader leveren waarbinnen effectieve oplossingen kunnen worden uitgewerkt. Volgende stappen zoals een ruimtelijk uitvoeringsplan, milieueffectenrapporten, technische plannen moeten op deze studie kunnen verderbouwen.

Nieuws

maandag, 29 januari 2018
Op donderdag 25 januari 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een omgevingsvergunning onder voorwaarden toegekend aan Limburg.net voor de bouw van...
donderdag, 18 januari 2018
Kolenspoor
De provincieraad keurde, op woensdag 17 januari 2018, unaniem een gemeenschappelijke toekomstvisie goed voor het strategisch project Kolenspoor. Het Kolenspoor wordt uitgebouwd als een...
donderdag, 21 december 2017
Bedrijventerrein Opglabbeek
De provincieraad keurde op 20 december 2017 het plan voor de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Opglabbeek definitief goed. Hiermee is het planningsproces afgerond en kan het...